Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001

0
554

Norma OHSAS 18001 je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality a systémem environmentálního managementu organizace.
Při aplikaci OHSAS 18001 se vychází z analýzy rizik a jejich minimalizace.

Hlavním smyslem aplikace OHSAS 18001 je vést organizaci k tomu, aby navrhla a zavedla opatření, která všude, kde je to možné, nebezpečí odstraní, omezí, nebo zaměstnance od něj izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

Přínosy zavedeného systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Účinný, efektivní a „kvalitně“ zavedený systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci organizaci zajistí:

 • prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením
 • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
  omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • systém reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř

Přínosy certifikace zavedeného systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Certifikace vaší organizace podle OHSAS 18001 je nejlepším objektivním důkazem vašeho závazku k managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vaší organizaci.
Certifikovaná společnost má jistotu, že působí v souladu s mezinárodním podnikovým standardem, který je celosvětově uznávaný!

Další přínosy certifikace:

 • zajištění a vylepšení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • uvědomování si vlastní odpovědnosti
 • zprůhlednění a snížení rizik při managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • image
 • motivace zaměstnanců
 • záruky o plnění právních a jiných požadavků

Jak certifikovat
Kroky vedoucí k certifikaci:

 • vybudovat, zdokumentovat a zavést systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci (doporučujeme využít specializovaných organizací)
 • požádat certifikační orgán o certifikaci
 • předání potřebné dokumentace certifikačnímu orgánu
 • vzájemné odsouhlasení termínu dosažení certifikace a složení auditního týmu
 • podstoupení posuzování zavedeného systému
 • úspěšná certifikace a vydání akreditovaného certifikátu

Náklady na certifikaci
Náklady na certifikaci jsou závislé na velikosti vaší organizace a dalších specifických kritériích. Cena certifikace je vždy dojednávaná mezi organizací a certifikačním orgánem individuálně i podle požadavků organizace na realizaci jednotlivých kroků vedoucích k certifikaci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here